Uwaga! Nasze paczki są wysyłane z Polski

 

Regulamin

§1. (Umowa sprzedaży)  SPRZEDAWCA GK Trading Grzegorz Korcz ul. Witosa 7/2, 33-300 Nowy Sącz , dodatkowe miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń – ul. Orleańska 16,30-390 Kraków, e-mail: info@kiguru.pl, zarejestrowany w CEIDG pod numerem …. zobowiązuje się przenieść na KUPUJĄCEGO ( osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną, konsumenta) własność  artykułów  z katalogu i wydać kupującemu towar w terminie 7 dni od złożenia zamówienia a kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2. ( Zaproszenie do zawarcia umowy) Internetowy katalog towarów z ich zdjęciami i z oznaczeniem ceny, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób nie stanowią oferty lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

§ 3. 1. (Cena i jej zapłata) Kupujący obowiązany jest zapłacić  cenę w złotych polskich, podaną brutto w katalogu .  

2. Zapłata ceny za towar następuje z góry przelewem na konto bankowe kupującego albo za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

§ 4. 1. (Wydanie towaru) Wydanie sprzedanego towaru następuje za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej albo osobiście kupującemu.

2. Towar przesłany przez sprzedawcę do miejsca przeznaczenia wskazanego przez kupującego jest wydany z chwilą powierzenia go profesjonalnemu przewoźnikowi.   

3. Z chwilą wydania  towaru na kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

§ 5. (Chwila zawarcia umowy) Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą wysłania przez sprzedawcę kupującemu potwierdzenia drogą elektroniczną  przyjęcia oferty kupującego.

§ 6.1. (Koszty opakowania i przesłania towaru) Koszt opakowania towaru ponosi sprzedawca a kupujący jego koszt przesłania.

2. Koszt przesyłki wynosi:  kurierskiej – 20 zł, kurierskiej za pobraniem – 25 zł, paczki ekonomicznej – 15 zł, paczki priorytetowej – 18 zł, list zwykły – 8 zł, list priorytetowy – 11 zł. Koszt przesyłki niestandardowej np. palety podlega uzgodnieniu ze sprzedawcą.

§ 7. 1. (Reklamacje) W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru  konsument może żądać jego nieodpłatnej naprawy lub wymiany, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym sprzedawcę.

2. Reklamacje należy wysyłać pocztą na adres  – ul. Orleańska 16, 30 – 390 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres sklep@gktradnig.pl

3. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa, wymaga nadmiernych kosztów, narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności lub nie zostanie dokonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie konsument może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie nie jest możliwe gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 

§ 8. 1. ( Odstąpienie od umowy przez konsumenta)  Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy, składając w tym celu  oświadczenie według następującego wzoru : ,, Oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży  towaru ………. zawartej w dniu …..” .

2. W razie odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu ( na adres – ul. Orleańska 16, 30 – 390 Kraków ) towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a Sprzedawca jest obowiązany do zwrotu ceny.

Kontakt

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl